Shanghai, China
Shanghai, China: 55.755826, 37.617300